प्रदेश, “सरकारी काजकाजको भाषा” प्रस्तावित कार्यान्वयन योजना-२०८०

प्रदेश, “सरकारी काजकाजको भाषा” प्रस्तावित कार्यान्वयन योजना२०80

 डा.लोकबहादुर लोप्चन

क्र.सं.

 

मुख्य आधार स्तम्भहरू

कसले

कसरी

कहिले

स्रोत

अनुगमन

.

नीतिगत कानुनी प्रबन्ध (Policy Arrangements)

) भाषा ऐन, नियमावली कार्यविधि (कार्ययोजनासहित) निर्माण, स्वीकृति प्रमाणीकरण

 

बागमती प्रदेश, संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय

विज्ञ समूहबाट मस्यौदा तयार गराई स्वीकृत गर्ने, गराउने

असार अधिवेशन, २०८०

संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय

बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोग,

भाषा आयोग अन्य आयोगहरू

) प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा लागू गर्ने निर्णय

बागमती प्रदेश सरकार

संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय प्रस्तावमा प्रदेश सरकारबाट निर्णय गरेर

..२०८०।८१ देखि

बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय

नीति तथा योजना आयोग, भाषा आयोग अन्य आयोगहरू

) शैक्षिक सत्र २०८० मा ११९ वटै स्थानीय तहहरूमा  मातृभाषा/ स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम निर्माण पठनपाठन

सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तहहरू

(११९),

मातृभाषा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम बनाई अनिवार्य पठनपाठन गर्न मन्त्रीयस्तरीय निर्णय निर्देशन

शैक्षिक सत्र २०८० देख बागमती प्रदेशभरि

स्थानीय तहहरू (११९)

सामाजिक विकास मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, भाषा आयोग

.

संस्थागत/संयन्त्रगत प्रबन्ध (Institutinal Arrangements)

भाषा, संस्कृति कला शाखा स्थापना (संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय

संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय,

संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय

 

मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O and M Survey) गरी कार्यान्वयन गर्ने,

 

..२०८०।८१ साउनबाट लागू गर्ने

सम्बन्धित मन्त्रालयहरू

संसदीय समिति, भाषा आयोग अन्य आयोगहरू

क)    प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरी भाषिक अध्ययन, अनुसन्धान, विकास विस्तारमा सहजीकरण

संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय

प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन ल्याई प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी कार्यान्वयन गर्ने।

..२०८०।८१ देखि

बागमती प्रदेश सरकार

भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान

ख)    प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना तामाङ भाषा विभाग स्थापना, भाषिक  योग्य जनशक्ति उत्पादन सिफारिस भएका अन्य भाषा समेत

बागमती प्रदेश सरकार, संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश विवि ऐन ल्याई स्थापना भाषिक जनशक्ति तयारी

..२०८०।८१ बाट प्रारम्भ

प्रदेश सरकार संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय

सङ्घीय शिक्षा, विज्ञान तथ प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ग)      भाषा, संस्कृति कला फोकल पर्सन निर्धारण (स्थानीय तह)

स्थानीय तह

स्थानीय तहमा Focal Person तोक्ने

..२०८०।८१ साउनबाट लागू गर्ने

स्थानीय तहहरू

जिल्ला समन्वय समिति, संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय

 .

कार्यक्रम तथा बजेट प्रबन्ध ( Program and Budget Allocation)

क)      भाषा ऐन, नियमावली, कार्यविधि (योजनासहित) तयारी कार्यान्वयन अभिमुखीकरण  कार्यशाला (जि... प्रमुख, उपप्रमुख,स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, फोकल पर्सन, भाषिक सङ्घसंस्थाः तामाङ नेवार भाषा ) 

 

प्रदेश सुशासन केन्द्र, जिल्ला समन्वय समिति  (१३ जिल्लाहरू)

जिल्लागत कार्यशाला ( प्रदेश सुशासन केन्द्र सम्बन्धित जिससबाट)

..२०८०।८१ पहिलो त्रैमासिक (साउनअसोज

सामाजिक विकास मन्त्रालय (कार्यक्रम तथा बजेट)

संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय,

भाषा आयोग

) ..२०८०।८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम बजेटको प्रबन्ध (सामाजिक विकास मन्त्रालय)

 

संस्कृति

पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय

..२०७९।८०

असार अधिवेशन

बागमती प्रदेश सरकार (आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय)

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, भाषा आयोग

 

ग)      सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन अभिमुखीकरण   सहजीकरण कार्यशाला (२०८०/८१)

 

प्रदेश सुशासन केन्द्र, जिल्ला समन्वय समितिहरू

जिल्लागत समूह बनाई कार्यशाला आयोजना गर्ने

..२०८०।८१ पहिलो त्रैमासिक (साउनअसोज

सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश सुशासन केन्द्र, जिसस

संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय, नीति तथा योजना आयोग, भाषा आयोग

.

तयारी सक्षमता विकास  (Preparation and Capacity Enhancement)

क)    कर्मचारी तथा शिक्षकको सेवा प्रवेश सेवाकालीन तालिम पाठ्यक्रम परिर्माजन गरी सरकारी कामकाजको भाषा समावेश प्रशिक्षण अनिवार्य गर्ने

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश सुशासन केन्द्र,प्रदेश शिक्षक तालिम केन्द्र, विश्वविद्यालय क्याम्पसहरू, स्थानीय तहहरू (११९)

 

कर्मचारी तथा शिक्षक तालिम पाठ्यक्रम परिमार्जन Official को समावेश

 

..२०८०।८१ देखि

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय, स्थानीय तह

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, भाषा आयोग अन्य आयोगहरू

 

 

ख)    भाषिक सङघ संस्थाहरूसँग सहकार्य अभिमुखीकण

 संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय,

भाषा आयोग अन्य आयोगहरू 

कार्यक्रमगत सहकार्य, अभिमुखीकरण कार्यशाला

..२०८०।८१ देखि

संस्कृति मन्त्राल संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय,भाषा आयोग अन्य आयोगहरू

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, संसदीय समितिहरू, राष्ट्रिय योजना प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

 

ग)     सरकारी कामकाजको भाषाको संरचनात्मक विकास (शब्दकोश, व्याकरण, लिपि, प्रविधीकरण)

 

 

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान, भाषिक सङ्घसंस्थाहरू

भाषाको संरचना विकास गर्ने,

भाषाको  मानक वा स्वीकार्य स्वरूप सिफारिस गर्ने

..२०८०।८१ देखि

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान, भाषिक सङ्घसंस्थाहरू

भाषा आयोग अन्य आयोहरू, जातिगत महासङ्घहरू

.

अनुगमन, मूल्याङकन पृष्ठपोषण

अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यान्वयन तथा

स्थलगत अनुगमन, मूल्याङकन  एवम् पृष्ठपोषण

 

स्थलगत अनुगमन, मूल्याङकन, अध्ययनअनुसन्धान पृष्ठपोषण

संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्रालय, जिसस, भाषा आयोग

स्थलगत अध्ययन, Third party Monitoring,

..२०८०।८१ दोस्रो त्रैमासिक (कार्तकपुस)

भाषिक सङ्घ,संस्थाहरू

बामगती प्रदेश सरकार, नीति तथा योजना आयोग, सङघीय आयोगहरू

You might also like