सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी  कामकाजको भाषा प्रयोगका लागि पूर्वाधारहरू

सङ्घ, प्रदेश स्थानीय तहमा सरकारी  कामकाजको भाषा प्रयोगका लागि पूर्वाधारहरू

डा.लोकबहादुर लोप्चन

 

सरोकारवाला संस्थाहरूः

) जातीय भाषिक सङघसंस्थाहरू

) सङ्घ,प्रदेश स्थानीय सरकारहरू

) भाषा आयोग

.तत्काल गर्नुपर्नेः

) विद्यामन संरचना, कार्यक्रम बजेटबाट तुरून्तै गर्न सकिने कार्यहरू

  • शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रः शिक्षा सेवा कर्मचारी तथा शिक्षकको तालिमको पाठ्यक्रममा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने,
  • नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानः कर्मचारीको तालिम कार्यक्रमको पाठ्यवस्तुमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरी प्रशिक्षण दिने
  • तत्काल तयारी गर्नुपर्ने पूर्वाधारः संयन्त्र
  • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयः संस्कृति महाशाखाअन्तर्गत भाषा शाखा, कर्मचारीः उपसचिव शिक्षा सेवा, भाषा विशेषज्ञ (नेपाली, अङ्ग्रेजी अन्य) अधिकृत) शिक्षा सेवा,प्रा.स.शिक्षा सेवा
  • शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतः योजना महाशाखा अन्तर्गत मातृभाषा भाषा शिक्षा शाखा, उपसचिव शिक्षा सेवा, भाषा विशेषज्ञ (नेपाली, अङ्ग्रेजी अन्य) अधिकृत) शिक्षा सेवा, प्रास शिक्षा सेवा
  • प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतः भाषा शाखा

उपसचिव शिक्षा सेवा, भाषा विशेषज्ञ (नेपाली, अङ्ग्रेजी अन्य) अधिकृत) शिक्षा सेवा, प्रास शिक्षा सेवा

  • तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत कानुनी व्यवस्थापन
  • नमुना भाषा ऐन, नीति, कार्यविधिसहितको कार्ययोजना निर्माण (सरोकारवाला, प्रदेश र भाषा आयोग सहकार्य), तीनै तहको सरकारबाट विधेयक निर्माण र पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने,
  • भाषिक जनशक्तिको योग्यता, समक्षता, स्तर निर्धारणका लागि कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयन ।

 

 

 

You might also like